Dịch vụ

Thu hồi kim loại từ rác thải điện tử

Eメール 印刷 PDF
Rác điện tử

Tái chế là phương pháp xử lý hiệu quả và thân thiện môi trường nhất. Trên cơ sở đó, GECO không ngừng nghiên cứu để đưa ra những phương án xử lý tái chế thu hồi triệt để các chất thải còn khả năng tái chế.

Sự phát triển của công nghệ kéo theo những ...

最終更新 2020年 3月 17日(火曜日) 08:43

Xây dựng và chuyển giao công nghệ xử lý môi trường

Eメール 印刷 PDF
Xây dựng dân dụng

最終更新 2020年 3月 16日(月曜日) 08:36

2 / 2 ページ