有害廃棄物を出荷し、取扱

Thu hồi kim loại từ rác thải điện tử

Eメール 印刷 PDF
Rác điện tử

Tái chế là phương pháp xử lý hiệu quả và thân thiện môi trường nhất. Trên cơ sở đó, GECO không ngừng nghiên cứu để đưa ra những phương án xử lý tái chế thu hồi triệt để các chất thải còn khả năng tái chế.

Sự phát triển của công nghệ kéo theo những ...

最終更新 2020年 3月 17日(火曜日) 08:43