Tái chế dung môi thải

Tái chế dung môi thải

Tái chế là phương pháp xử lý hiệu quả và thân thiện môi trường nhất. Trên cơ sở đó, GECO không ngừng nghiên cứu để đưa ra những phương án xử lý tái chế thu hồi triệt để các chất thải còn khả năng tái chế.

Sơ đồ quy trình công nghệ tái chế dung môi

Thuyết minh quy trình:

Các loại dung môi thải ...

Tái chế dầu nhớt thải

Tái chế dầu nhớt

Tái chế là phương pháp xử lý hiệu quả và thân thiện môi trường nhất. Trên cơ sở đó, GECO không ngừng nghiên cứu để đưa ra những phương án xử lý tái chế thu hồi triệt để các chất thải còn khả năng tái chế.

Sơ đồ quy trình công nghệ tái chế dầu thải

Thuyết minh quy trình :

Các loại dầu thải thu ...