Văn bản pháp quy

Tài liệu Văn bản pháp quy

Ký hiệu   
Tên tài liệu Tải về
Số: 45/2022/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 45: QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải về
Số: 72/2022/QH14 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Tải về
Số: 08/2022/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 08: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải về
Số: 02/2022/TT-BTNMT

THÔNG TƯ 02: QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải về
Số: 20/2021/TT-BYT

THÔNG TƯ 20: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TRONG PHẠM VI KHUÔN VIÊN CƠ SỞ Y TẾ

Tải về

 

58/2015/TTLT-BYT-BTNMT