Văn bản pháp quy

Tài liệu Văn bản pháp quy

Ký hiệu   
Tên tài liệu Tải về
Số: 155/2016/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 155: QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải về
Số: 55/2014/QH13 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Tải về
Số: 40/2019/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 40: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THi  HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải về
Số: 36/2015/TT-BTNMT

THÔNG TƯ 36: VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Tải về
Số: 38/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 38: VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU

Tải về
Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH : QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

Tải về

 

58/2015/TTLT-BYT-BTNMT