Hoạt động

Chương trình tập huấn an toàn hoá chất năm 2024

Với đặc thù là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều hoá chất. Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng và quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn cho cán bộ Công nhân viên trong quá trình làm việc.

Ngày 27 tháng 04 năm 2024, Công ty TNHH ...

Hoạt động hóa chất

Nhân viên công ty tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Nhân viên công ty tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy