Legal Documents

Legal Documents - Ministry of Natural Resources and Environment Vietnam

Order Documents Name
Download
155/2016/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 155: QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải về
55/2014/QH13
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải về
40/2019/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 40: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THi  HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tải về
36/2015/TT-BTNMT

THÔNG TƯ 36: VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Tải về
38/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 38: VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU

Tải về